فرم ثبت درخواست سرمایه‌‌گذاری چاپ کتاب

لطفاً قبل از تکمیل فرم به نکات زیر توجه فرمائید:

  • انتشارات شاولد در رد یا قبول درخواست سرمایه‌‌گذاری بر روی کتاب ارسالی مختار است و تکمیل و ارسال این فرم به منزله سرمایه‌‌گذاری نیست.
  • فقط در صورتیکه مطمئن هستید محتوای کتاب شما در بازار مورد استقبال خوبی قرار خواهد گرفت، این فرم را تکمیل نمائید.
  • انتشارات شاولد پس از بررسی محتوای کتاب ارسالی، پیشنهاد خود را مبنی بر همکاری یا رد درخواست به شما اعلام خواهد نمود.
  • لطفاً تمامی فیلدها را تکمیل کرده و حتماً محتوای نهائی کتاب خود را ارسال کنید؛ انتشارات شاولد از بررسی و پذیرش آثار ناقص یا تکمیل نشده معذور است.